Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zakres działań logopedy

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

1. Diagnoza i terapia wad wymowy i zaburzeń mowy występujących u dzieci.
2. Dbałość o kulturę słowa.
3. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
4. Pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem.
5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.
6. Wspomaganie nauczycieli w działaniach wychowawczo - dydaktycznych poprzez podnoszenie ich wiedzy na temat skutków zaburzeń komunikacji.
7. Pomoc rodzicom - udzielanie rad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

NIEZBĘDNIK RODZICA:

W naszej szkole realizowane są bezpłatne zajęcia logopedyczne, które odbywają się przed lub po lekcjach dziecka. Zajęcia prowadzone są w gabinecie logopedycznym, który wyposażony jest w odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do ich realizacji.

Na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy Państwa dzieci, w tym:
- stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu;      
- artykulację poszczególnych głosek (również w mowie spontanicznej);          
- umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog;
- słuch fonematyczny;
- nadawanie i rozumienie mowy;
- jakość foniczną wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.

Badanie to pozwala wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mówieniem zostaną Państwo o tym poinformowani na piśmie i poproszeni o spotkanie. Wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni dziecka kontaktują się z logopedą szkolnym celem uzyskania informacji nt. udzielanej przez terapeutę formy pomocy, przebiegu terapii, przeprowadzenia wywiadu logopedycznego, podpisania zgody udziału dziecka w zajęciach oraz ustalenia terminów prowadzonych zajęć (dla dzieci objętych terapią logopedyczną). Każde dziecko będące uczniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni może otrzymać pomoc logopedyczną.

Rodzice uczniów kontynuujących udział w zajęciach zostają poinformowani o terminie spotkań z logopedą pisemnie.

PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, że jedynie systematyczne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy Waszych pociech. W razie wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt, chętnie służymy pomocą.

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Zajęcia logopedyczne odbywają się co tydzień i trwają 20min.

 1. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.
 2. Dzieci przynoszą na zajęcia zeszyt ćwiczeń wraz z odrobioną/wykonaną pracą domową.
 3. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.
 4. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie systematyczności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 5. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce.

ETAPY TERAPII:

 I etap - przeznaczony jest dla dzieci z rozległymi wadami i zaburzeniami mowy oraz dzieci, u których oprócz wad i zaburzeń mowy występują inne deficyty.
Etap ten pełni rolę przygotowawczą do właściwej terapii logopedycznej poprzez:

 • stymulację procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i wykonawczych
 • pracę nad systemem leksykalnym
 • pracę nad słuchem awerbalnym
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie funkcji oddechowych , emisyjnych , fonacyjnych
 • pracę nad świadomością fonologiczną

Każde zajęcia są zaplanowane i realizowane w określonym celu w/g wcześniej opracowanego dla każdego dziecka indywidualnego planu terapeutycznego.

II etap - przeznaczony jest do pracy z dziećmi z wadami wymowy oraz dziećmi z rozległymi zaburzeniami, które przez wstępną stymulację logopedyczną zostały przygotowane do pracy nad systemem fonetycznym. W tym etapie pracy duży nacisk kładzie się na różnicowanie i doskonalenie słuchu fonemowego i fonologicznego oraz na wywołanie brakujących głosek. 
Stosownie do rozmiaru wady wymowy lub zaburzenia mowy dziecko musi być zapoznane z niektórymi lub wszystkimi głoskami naszego języka i ich artykulacyjnymi układami. Rzetelne przeprowadzenie indywidualnego planu terapeutycznego tego okresu przygotowuje dziecko do późniejszej pracy na wyrazach, grupach dwuwyrazowych, zdaniach, samodzielnej artykulacji kontrolowanej i niekontrolowanej i stwarza możliwości słuchowego różnicowania głosek oraz ich zapisu.

III etap - przeznaczony jest do pracy reedukacyjnej w zakresie poprawy tempa i techniki czytania i pisania z zastosowaniem reguł ortograficznych.
Postępowanie logopedyczne uwzględnia całościowo rozwój dziecka i oddziaływanie na wszystkie funkcje, które łączą się z mową. Zasady postępowania logopedycznego zbliżone są do praw spontanicznego rozwoju mowy. Same zajęcia zawierają różnorodne i ciekawe dla dziecka formy uwzględniające czynniki: relaksacyjne, odprężające i mobilizujące dziecko do dalszych wysiłków. Wykorzystanie komputera podczas zajęć jest bardzo pomocne. Komputer jest przydatny w treningu czytania i pisania, usprawnianiu funkcji percepcyjno - motorycznych, sprawdzaniu poprawności zapisu, a także przy korygowaniu popełnianych błędów. Technika komputerowa jest tutaj wspaniałym narzędziem wspomagającym pracę logopedy.

WARTO PRZECZYTAĆ:

"12 przykazań logopedycznych"

"Kiedy należy udać się do logopedy"

"Gimnastyka buzi i języka na wesoło"

"Jak motywować dziecko do utrwalania prawidłowej wymowy"